Introduktionsprogrammet på Växjö Fria Gymnasium

Individuellt alternativ

Det individuella alternativet på Växjö Fria Gymnasium. Hit kommer elever med neuropsykologiska funktionsnedsättningar (NPF) och de får en specialanpassad skolmiljö med tydlighet och struktur i skoldagen. Vi har plats för 18 elever. Våra elever bor antingen hemma eller på ett LSS-boende, § 9:8. Skolan samarbetar tätt med vårdnadshavare i hemmet och personal på elevernas boenden.

Våra elever har i de flesta fall haft en bristande skolunderbyggnad, där stor frånvaro blandat med hemundervisning har präglat vardagen. Det är inte ovanligt att eleven varit borta från skolan flera år.

Skolan erbjuder en liten skolmiljö med mindre arbetsrum och här individanpassas och skräddarsys undervisningen för varje enskild elev, så att starka sidor och intressen hos eleven stimuleras med avsikten att skapa en positiv inlärning. Lärartätheten är hög och pedagogerna har bred kompetensen inom både sina undervisningsämnen och NPF.

På resursskolan arbetar vi för att skapa en positiv inställning till skola och inlärning, vilket är en förutsättning för att eleverna skall kunna gå vidare och utvecklas. När eleverna ligger efter i sina studier möter vi dem där de befinner sig. Tillsammans skapar vi en individuell utvecklingsplan där vi tar hänsyn till elevernas svårigheter och där skoldagens längd, antal ämnen och elevernas intressen är faktorer som är viktiga att ha i åtanke.